Το δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Απαιτήσεις συμμόρφωσης για ηλεκτρονικά καταστήματα, πλατφόρμες και εμπορικές ιστοσελίδες

Η ψηφιακή εποχή και η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αγγίζουν πλέον αισθητά και τη Κύπρο εφόσον αρκετές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στο διαδίκτυο ενώ άλλες υιοθετούν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς δεν είναι «εκτός νόμου». Αντιθέτως, η

Start

28/05/2020 - 9:00 am

End

28/05/2020 - 5:30 pm

Address

Cleopatra Hotel, Florinis 8, Nicosia 1065   View map

Η ψηφιακή εποχή και η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αγγίζουν πλέον αισθητά και τη Κύπρο εφόσον αρκετές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στο διαδίκτυο ενώ άλλες υιοθετούν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς δεν είναι «εκτός νόμου». Αντιθέτως, η ΕΕ έχει νομοθετήσει σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε ισχύ λεπτομερείς νομοθετικές απαιτήσεις με τις οποίες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο παρέχοντας προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται.  Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή επιβολής της σχετικής νομοθεσίας διαθέτει εξουσία για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων την οποία ασκεί αρκετά συχνά ενώ έχει πρόσφατα ανακοινώσει τη διενέργεια σχετικών ελέγχων σε εμπορικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα. Περαιτέρω, οι ίδιες οι επιχειρήσεις και εμπορευόμενοι συχνά καταφεύγουν στους δικηγόρους τους με αίτημα την διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με το σχετικό δίκαιο ενώ οι ιδιωτικές διαφορές που πηγάζουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αναμένεται να αυξηθούν.

Το Ζυγός Αcademy πιστό στον στόχο του για παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης και κατανοώντας πως ο σχετικός τομέας δικαίου είναι νέος καθώς και ραγδαίως αναπτυσσόμενος διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα «Το δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Απαιτήσεις συμμόρφωσης για ηλεκτρονικά καταστήματα, πλατφόρμες και εμπορικές ιστοσελίδες». Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους αλλά και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το σεμινάριο θα είναι ολοήμερο και θα προσφέρει διαλείμματα για καφέ καθώς και πλήρες μεσημεριανό γεύμα. Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική

Συνολική Διάρκεια: 7 ώρες – 7 CPDs

Συνολικό κόστος: €214 – €119 Eπιχορήγηση ΑΝΑΔ = €95 Καθαρό κόστος

Στην τιμή περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρες μεσημεριανό γεύμα

Επιστροφές για ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 7 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30-09:00 Εγγραφή


09:00-10:00 Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ο ρόλος της ΕΕ

Γενική επισκόπηση του σχετικού δικαίου, του ιστορικού και προέλευσης του καθώς και των διάφορων νομοθετημάτων που το συνθέτουν.

10:00-11:00  Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Διατάξεις της Οδηγίας που επιβάλλουν απαιτήσεις πληροφόρησης στους παρόχους, ρυθμίζουν τις εμπορικές επικοινωνίες μέσω διαδικτύου, κατοχυρώνουν την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συμβάσεων και επιβάλλουν καθήκοντα ενημέρωσης και καθοδήγησης των καταναλωτών ως προς τη σύναψη διαδικτυακών συμβάσεων.


11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ


11:15- 12:15 Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Διατάξεις της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο σημαντικός της ρόλος, η σχετικότητα της με το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διατάξεις που αφορούν στις προσκλήσεις για αγορά καθώς και σε εμπορικές πρακτικές ή διαφήμιση που εμφανίζεται συχνά στο διαδίκτυο.

12:15 – 13:15 Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών: Κεντρικές διατάξεις

Ανάλυση των κεντρικών διατάξεων της οδηγίας αναφορικά με τα καθήκοντα ενημέρωσης για ηλεκτρονικές συμβάσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης που έχει ο καταναλωτής σε τέτοιες περιπτώσεις καθώς και εξαιρέσεις από το δικαίωμα αυτό.


13:15-14:15 Διάλειμμα για γεύμα


14:15-15:15 Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών: Κεντρικές διατάξεις (Συνέχεια)

Οι νομικές και οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις τις οδηγίας.

15:15-16:15 Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών: Λοιπές διατάξεις

Οι πρόσθετες χρεώσεις στις οποίες τα ηλεκτρονικά καταστήματα προβαίνουν και οι σχετικοί κανόνες, μέχρι πότε ευθύνεται ο πωλητής σχετικά με ζημιά σε αγαθόν το οποίο έχει αποσταλεί στο πελάτη αλλά και το ζήτημα του χρόνου εκτέλεσης μιας παραγγελίας και οι διάφορες προϋποθέσεις και συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης της σχετικής διάταξης.


16:15-16:30 Διάλειμμα για καφέ


16:30-17:30 Οδηγία και Κανονισμός για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ανάλυση των διατάξεων που σχετίζονται με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές συμβάσεις και το σχετικό καθήκον πληροφόρησης που οφείλουν οι επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές

MORE DETAIL

Phone

25730550

Email

melpo@softline.com.cy

TOP